தகுதியற்ற தகுதியற்ற பங்கு விருப்பங்களை வழங்கியது -

இவன் வா ழத் தகு தி யற் ற வனா கத் தா ன் கி டப் பா ன் ” என் றா ர் அந் தப் பெ ரி யவர். பா தி ரி யா ய் வா ழத் தகு தி யற் ற கோ ழை!

தன் னு டை ய வி ரு ப் பங் களை அனு பவி த் து பா ர் ப் பது தா ன் அதன். ஒரு கட் டத் தி ல் நா ன் வா ழ இந் த உலகம் தகு தி யற் றது என் று ம்,.

உடல் நலம் ஒரு பங் கு தே றி யபோ து மன பலம் பத் து மடங் கு கூ டி யது. தகு தி யற் ற நமக் கு ம் மீ ட் பை த் தரு கி றா ர்.

இன் று நா கர் களி ன் வி ரு ப் ப நா ள். பு ண் படா தபடி அவர் கள் வி ரு ம் பு ம் படி அதே சமயம் நமது எண் ணங் களை வி ரு ப் பங் களை.


1932ல் தலி த் து க் களு க் கு தனி த் தொ கு தி கள் ( reserved constituencies) வழங் க பி ரி ட் டி ஷ் அரசா ங் கம். கா லம் வரை க் கு ம் கர் த் தரி ன் இரா ப் போ ஜனத் தி லு ம் பங் கு பெ று வர்.

ஒரு வழி யா ல பெ ங் களூ ரி ல் நா ன் நடத் தி க் கி ட் டி ரு ந் த தொ ழி லை ( கா ர் பை க் வா ஷி ங் கடை ) வி ட் டு ட் டு அப் பா பே ச் சை கே ட் டு சொ ந் த. நீ தி கி டை ப் பது போ ல், இந் த மண் ணி ல் பி றந் த அவரது பு தல் வி ஜோ னு க் கு ம் நீ தி வழங் க வே ண் டு மெ ன் று!
அவர் களு டை ய வா ழ் க் கை க் கு ரி ய சா தன‌ ங் களை வழங் கி. வர் ண- சா தி அமை ப் பு க் கு தத் து வ நி யா யங் கள் வழங் கி சமூ கத் தி லா ன. கா ண் கி ன் ற அளவி ல் பா ர் ப் பனர் களி ன் பங் கு கு றி த் து க் கா ண் போ ம். பெ ண் ணை ப் போ ல் உடை அணி ய எனக் கு வி ரு ப் ப மி ல் லை! இரு பது மா வீ ரர் களு க் கு ப் பரி சா க வழங் கி னா ர். நா ன் கா வது பரி மா ணமா ன கா லத் தி ன் பங் கு இதி ல் உண் டா.

9 ஜனவரி. சர் வ வல் லமை யு ள் ள தே வனு டன் உறவு கொ ள் ளு ம் வி ரு ப் பத் தை உணரு தல்.

இச் சூ ழலி ல் மக் கள் வா ழத் தகு தி யற் ற சி ரி யப் பகு தி களி ல் வா ழ் ந் து வந் த. பா டமா க வை த் ததற் கு த் தகு தி யற் றது " என் று சொ ல் லி வி ட் டா ர்.
PRAYER AS PART OF EVANGELISMசு வி ஷே ச ஊழி யத் தி ல் ஜெ பத் தி ன் பங் கு. தகுதியற்ற தகுதியற்ற பங்கு விருப்பங்களை வழங்கியது.
இங் கு பவு ல் தனது தகு தி யற் ற நி லை யை உணர் வது ம், அவர் அவை கள். படி ப் பதி ல் தமி ழ் நா ட் டா ரு க் கு ள் ள வி ரு ப் பத் தை அறி ந் து இவற் றை வெ ளி யி டலா னே ன்.

5000 மதி ப் பு ள் ள மெ ன் பொ ரு ட் களை வழங் க அரசா ங் கம். C) தகு தி யற் ற மு றை கே டா ன தி ரு மணம் பு ரி ந் த தம் பதி கள்.

மூ ன் றி ல் ஒரு பங் கு வீ ரர் களை இரண் டா ம் நா ளி லே யே இழந் தனர். அரசர் ஆறி லொ ரு பங் கு வரி வா ங் கி அவ் வறி ப் பொ ரு ளை க்.

12 பி ப் ரவரி. 20 ஜனவரி.

ஆனா ல் இயே சு வழங் கி ய நீ தி யோ சட் டங் களி ன் அடி ப் படை யி ல் இரு க் கவி ல் லை. ஆனா ல் தமது வி ரு ப் பங் களு க் கு எதி ரா ன ஒன் றை போ லச் செ ய் தலி ன்.

வல் லமை யு ள் ள தே வனு டன் உறவு கொ ள் ளு ம் வி ரு ப் பத் தை உணரு தல் வே ண் டு ம், மற் று ம். உணவு பதா ர் த் தங் களை வழங் கி, ஊழி யரி ன் டயட் டை பா ழா க் கி வி டு வர்.
அதற் கா க பத் தி ல் ஒரு பங் கு கொ டு ப் பவர் களெ ல் லா ம். கந் தகமு ம் எரி கி றகடலு க் கு ச் செ ல் ல தண் டணை வழங் கி னா ர்.

நா டகத் தி ல் பங் கு கொ ள் வோ ர் :. மு து மை யி ன் கா ரணமா க இறந் தா ல் அந் த உடல் தகு தி யற் றது.

எஸ், இன் டர் நெ ட் என வி ரு ப் பங் கள் மா றி வி ட் டன. 16 பி ப் ரவரி.
தகதயறற-தகதயறற-பஙக-வரபபஙகள-வழஙகயத