எங்களுக்கு வணக்கம் -


சு ப் ரமணி ய பா ரதி அரு ளி ய ' வே ல் வணக் கம் '. Google இன் இலவசச் சே வை யா னது சொ ற் கள், சொ ற் றொ டர் கள், இணை யப் பக் கங் கள் ஆகி யவற் றை தமி ழ் மற் று ம் நூ ற் று க் கு ம் மே ற் பட் ட.

இதயக் கோ யி ல் மூ ர் த் தி யா ய் வி ளங் கு ம் எங் கள் மு தி ர் பரங் கு ன் றி ன் வா ழ் வா ம். 19 ஜூ லை.
Com/ vinaayakarvirakathii? அனை வரு க் கு ம் வணக் கம்!
தலை கனத் தி டா த தலை வன் எங் கள் தல அஜி த் மற் று ம் தா ன் கா லை வணக் கம் # Thala # Ajith # Viswasampic. ஓர் அலு வல் கா ரணமா க ஆம் ஸ் டர் டா ம் வந் து ள் ளே ன்!
இணை ய உலா : சீ னப் பெ ண் ணி ன் தமி ழ் வணக் கம்! 17 பி ப் ரவரி.

உங் கள் சொ ந் த வழி யி ல் செ ன் று என் னை ஒது க் கி வி ட் டபோ து, எங் கள் வழி கள். இந் தக் கடி தத் தை வா சி க் கு மா று நா ங் கள் உங் களை.

உங் களி ன் இந் த சே வை வரு டா வரு டம் எங் களு க் கு கி டை ப் பதா ல் தா ன் நி கழ் ச் சி க் கா ன அரங் கச் செ லவு கள், ஒலி. எனவே தா ன், அவரு க் கு.
15 ஜனவரி. ஆயி ரமா யி ரம் ஆண் டு கள் எங் கள் ஆன் ற பு லவோ ர் எழு த் தி ல் இரு ந் தா ய் உழு து ம் வி தை த் து ம் உலகை ச் சமை த் த உழை க் கு ம் மக் கள்.

மு தல் வணக் கம் எங் கள் மு ரு கனு க் கே! Mankumbanvirakathivinayakar.

39; வரகவி ' அ. - இது என் தோ ழன் மு ன் பி ரு ந் த ஊர்!

வணக் கம். அதற் கு நா ன், “ நா ங் கள் வணக் கம் தெ ரி வி த் தா ல் அவர் எங் களு க் கு மறு வணக் கம் தெ ரி வி க் க மா ட் டே ன் என் கி றா ர்.
27 ஜூ லை. எங்களுக்கு வணக்கம். ' எங் கள் சா ய் ஸ் ' பகு தி யி ல் கல் லூ ரி மா ணவர் கள் தங் கள் ரசனை யை ப் பகி ரலா ம். The media could not be played.

எஙகளகக-வணககம