அந்நியச் செலாவணி கொண்டது என்ன -


தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு. I agree with you.

தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது. The important reason among the reasons you have stated is that the voters’ annoyance with the BJP and OPS + EPS and the way they are making fraud on the people of India and especially of Tamil Nadu.

Published : 12: 55 IST Updated : 12: 31 IST. Thanks for the analysis.

ஒவ் வொ ரு கா ர் நி று வனமு ம், - ல் சா தி த் ததை யு ம், - ல் செ ய் யப். அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 47 கோ டி டா லர் கு றை ந் து ள் ளது.

அந்நியச் செலாவணி கொண்டது என்ன. இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ' என் றா ல் என் ன?
தே சா ந் தி ரி பதி ப் பகம் டி 1, கங் கை கு டி யி ரு ப் பு எண் பதடி சா லை. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.

கடந் த மூ ன் று மா தங் களி ல் 20 பி ல் லி யன் டா லர் அதா வது, இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பி ல் சு மா ர் 1, 37, 000 கோ டி அளவி ற் கு நமது அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு கு றை ந் து ள் ளது.
அநநயச-சலவண-கணடத-எனன