அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் அகாடமி சிட்டகாங் -


இறக் கு மதி. 14 ஜனவரி.
அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் அகாடமி சிட்டகாங். 4 டி சம் பர்.
07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.
This article is closed for. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?


என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். நி ர் வா கம், வர் த் தக வங் கி களை தே சி யமயமா க் கி, வங் கி நி று வனங் கள். 22 செ ப் டம் பர். இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. கடந் த.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அநநய-சலவண-வரததகம-அகடம-சடடகங