அந்நிய நேரடி சந்தைகளில் -


கடந் த இரு பது ஆண் டு களி ல் உலகி ன் மு க் கி ய. அது அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு ( fdi) வழி யி லா கவோ, அல் லது நே ரடி தொ டர் பி ல் லா த வழங் கல் நி று வனங் களு டன் கை க் கெ ட் டி ய உறவி ன் மூ லமா கவோ செ ய் யப் படு கி றது.

Please improve this article and discuss the issue on the talk page. அந் நி ய நி தி நி று வனங் கள் இந் தி யப் பங் கு ச் சந் தை களி ல் மு தலீ டு செ ய் வது அனு மதி க் கப் பட் டது. India has allowed foreign individual investors, pension funds and trusts to directly invest in equities, in an attempt to shore up investor confidence and attract money from overseas to bridge widening current account deficit. மு கே ஷ் மல் கோ த் ரா.


அந்நிய நேரடி சந்தைகளில். 32 billion in, data from the Department of Industrial Policy and Promotion ( DIPP) showed.

அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( Foreign direct investment, FDI) ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு நா ட் டு. Foreign direct investment ( FDI) in India grew 18 per cent during to touch $ 46 billion against $ 39.

கா சி னோ, ஆன் லை ன் வி ளை யா ட் டு து றை யி ல் மு தலீ டு செ ய் ய அந் நி ய செ லா வணி, அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு சட் டங் களை கொ ண் டு வரவரலா ம். The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject.

100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல்.

அநநய-நரட-சநதகளல