அந்நிய விடுமுறை -

சி ல் லரை வணி கத் தி ல் நே ரடி அந் நி ய மு தலீ ட் டை அனு மதி க் க கூ டா து உள் ளி ட் ட பல கோ ரி க் கை மு ழக் கங் கள் எழு ப் பப் பட் டன. அந் நி ய தொ ழி லா ளர் கள் வி வகா ரம் : அடு த் த வா ரம் கு லா வு டன் சந் தி ப் பு! 2 அக் டோ பர். இந் தி யா வி ல் நா ன் கு நா ட் கள் தே சி ய வி டு மு றை நா ட் களா கு ம்.

இந் நி லை யி ல் மழை கா ரணமா க செ ன் னை யி ல் இன் று பள் ளி களு க் கு வி டு மு றை அளி த் து மா வட் ட ஆட் சி யர் உத் தரவி ட் டு ள் ளா ர். 30 செ ப் டம் பர். கெ டா வி ற் கு நா ளை வி டு மு றை! கடந் த மா ர் ச் வரை யி லா ன ஒரு வரு ட கா லத் தி ல் கர் நா டகா வி ல் அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு 300 சதவீ தம் வரை அதி கரி த் து ள் ளது.


வங் கி வி டு மு றை நா ட் கள், வங் கி ப் பணி நடக் கா த வே லை நா ட் கள்,. தமி ழகத் தி ல் கனமழை எதி ரொ லி : பள் ளி களு க் கு இன் று வி டு மு றை அறி வி ப் பு · இன் றை ய.


கடனை த் தி ரு ப் பி ச் செ லு த் து வது ரூ பா ய் அல் லது அந் நி ய நா ணயம். மே லு ம், தொ டர் ந் து அந் நி ய நா ட் டி ற் கு ஆதரவா க மத் தி ய, மா நி ல.

மே லு ம் தி ரு மு ரு கன் கா ந் தி யை அந் நி ய நா ட் டு கை க் கூ லி என் று வர் ணி த் தவர் களு க் கு அந் நி ய நா ட் டி ல் வசி த் தா லு ம் நா ங் க தமி ழன் டா. 24 ஜூ லை.

அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு கு றை வு மற் று ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை ஏற் றமு ம் ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வி ல் தா க் கத் தை உரு வா க் கி யது. அந்நிய விடுமுறை.

24 ஜூ ன். இதே போ ல். அந் நி ய தொ ழி லா ளர் கள் மற் று ம் உள் ளூ ர் ஆட் களை வே லை க் கு. கனமழை கா ரணமா க நா ளை பள் ளி, கல் லூ ரி களு க் கு வி டு மு றை –.
ஆண் டு க் கு 5 மி ல் லி யனு க் கு ம் மே லா ன அந் நி ய சு ற் று லா ப் பயணி களி ன். இது இந் தி யா வி ல் அறி வி க் கப் பட் ட தே சி ய வி டு மு றை தி னம்.
28 செ ப் டம் பர். இந் தக் கை ரா ட் டை யை நம் பி யே அண் ணல் தமது அந் நி ய து ணி கள்.

5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

அநநய-வடமற