அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம் rmb usd -

Exchange Rates, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Selling Rate. அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். Currency, TC' s Drafts, Telegraphic Transfers, Import Bills. Dollar/ Yen spot rate ( Yen per USD) at 17: 00 JST.

சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 166. Dinamalar, Dinamalar Nellai - 9.

Currency converter to convert from United States Dollar ( USD) to Chinese Yuan ( CNY) including the latest exchange rates, a chart showing the exchange rate history for the last 120- days and information about the currencies. 6 டி சம் பர்.
Dinamalar, Dinamalar Nellai - 5. No, c= 元, p= yuán என் ற.

Current exchange rate US DOLLAR ( USD) to CHINA RENMINBI ( CNY) including currency converter, buying & selling rate and historical conversion chart. Historical exchange rate from US Dollars ( USD) to Chinese Yuan Renminbi ( CNY) for August 24,.

The table below shows the monthly average of the U. இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம் - மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க. Our currency rankings show that the most popular China Yuan Renminbi exchange rate is the CNY to USD rate. ஏப் ரல் 25, 1949 ஆகி ய தே தி களு க் கு இடை யே உண் மை யா ன நா ணய மா ற் று வி கி தம் இல் லை ;.
The currency code for Yuan Renminbi is CNY, and the currency symbol is ¥. 85 1 USD ( வி ற் பனை ) - 171.

The Chinese Yuan is also known as Yuans, RMB, and Renminbi. The United States Dollar is also known as the American Dollar, and.
CNY - Chinese Yuan Renminbi. அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம் rmb usd.

தற் போ தை ய கணக் கு உபரி அதி கரி ப் பு அந் நி ய செ லா வணி சந் தை களி ல். Historical exchange rate from US Dollars ( USD) to Chinese Yuan Renminbi ( CNY) for September 14,.
நா ணயங் களு ம், பெ யரு ம் ஜப் பா னி ல் தோ ன் றி ன.

அநநய-சலவண-மறற-வகதம-RMB-USD