நிர்வகிப்போர் -


பஞ் சா யத் து தலை வர். Tamil Nadu Kidneys ( Authorities for Use for Therapeutic Purposes) Act, 1987.


ஒரு பெ ண் ணு ம் ஆணு ம் பரஸ் பரம் சு ய. நிர்வகிப்போர்.
நவமணி பத் தி ரி க் கை யி ல் இன் று வெ ளி யா கி யு ள் ள ஆசி ரி யர். மு த் தலா க் என் றா ல் என் ன?

மி டா ஸ் நி று வனத் தை யு ம், கொ டநா டு எஸ் டே ட் டை யு ம் நி ர் வகி ப் போ ர். அரசா ங் கம் ( Government) என் பது நா டு அல் லது சமு தா யத் தை. Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. பதி ப் பகங் கள் / எழு த் தா ளர் கள் / ரா யல் டி பி ரச் னை கள் பற் றி பா. தி ரு மதி. மு ஹம் மது உது மா ன்.

நரவகபபர