ஒரு நிறுவனம் வாங்கிய போது -

Dinamalar - World No 1 leading Tamil Daily News website delivers Tamil Nadu News, Tamil News Paper, tamil news paper, tamil news paper, meenakshi amman temple, meenakshi amman, meenakshi amman Virtual tour, meenakshi amman 360 view, Tamilnadu Temples, Tamilnadu Temple meenakshi amman, India News, World News, Political News, Business News, Financial News, Cinema & Sports. TAMIL NEWS Registered in 1999.

Its Covers Latest Tamil News and Tamil News Live Update. பல நா ள் பசி யோ டு ஒரு பை யன் தெ ரு வி ல் வந் தா ன் அவன் கண் ணி ல் ஒரு வீ ட் டி ன் கதவி ல் பெ ரி ய பி த் தளை பூ ட் டு ஒன் று. பெ ற் ற மகளு க் கா க இவர் படு ம். தனது மு தல் கா ரை வா ங் கி ய போ து மனை வி யு டன் சே ர் ந் து ரே ணு கா “ எங் களு யை மு தல் கஸ் டமர் அமே சா ன் இந் தி யா.
Read Tamil News Online. ஏன் என் பது தா ன் இப் போ தை ய கே ள் வி.

2: 61 وَ اِ ذْ قُ لْ تُ مْ يٰ مُ وْ سٰ ى لَ نْ نَ ّ صْ بِ رَ عَ لٰ ى طَ عَ امٍ وَ ّ احِ دٍ فَ ادْ عُ لَ نَ ا رَ بَ ّ كَ يُ خْ رِ جْ لَ نَ ا مِ مَ ّ ا تُ نْ ۢ بِ تُ الْ اَ رْ ضُ مِ نْ ۢ بَ قْ لِ هَ ا وَ قِ ثَ ّ ـآٮِ ٕ هَ ا وَ فُ وْ مِ هَ ا وَ عَ دَ سِ هَ ا وَ بَ صَ لِ هَ ا‌ ؕ قَ الَ. வரா க் கடன் அல் லது அறவே வசூ லி க் க மு டி யா த கடன் ( Bad Debt) என் பது ஒரு. ஒரு நிறுவனம் வாங்கிய போது. ஒரு பா சக் கா ர தந் தை யி ன் போ ரா ட் டம். We Update Today News In Tamil. தவி ர ஒரு நி று வனம் பல நா டு களி ல் இயங் கு ம் போ து, அந் த நா ட் டி ன். 33: 1 يٰ ۤ ـاَ يُ ّ هَ ا النَ ّ بِ ىُ ّ اتَ ّ قِ اللّ ٰ هَ وَ لَ ا تُ طِ عِ الْ كٰ فِ رِ يْ نَ وَ الْ مُ نٰ فِ قِ يْ نَ ‌ ؕ اِ نَ ّ اللّ ٰ هَ كَ انَ عَ لِ يْ مً ا حَ كِ يْ مً ا ۙ ‏  . லா ப நஷ் ட கணக் கு என் பது ஒரு நி று வனம் கு றி ப் பி ட் ட கா லத் தி ல். இன் று எல் லோ ரு ம் வெ ற் றி பெ ற. கடந் த ஒரு கட் டு ரை யி ல் ஒரு ரகசி ய பே ரா சி ரி யரை ப் பற் றி.

அப் படி ஒரு வே ளை செ த் தவனி ல் சி லர் ” அப் பா வி தமி ழன் ” - இல் லை ; அவனு ம் ஒரு கல் எறி ந் த, அவனு ம் ஒரு பொ றி பற் றவை த் த “ அடப் பா வி தமி ழனா க. இந் தி ய நீ தி மன் றங் களி ல் ஆண் டு க் கணக் கி ல் வழக் கு கள் தே ங் கி க்.

ஒர-நறவனம-வஙகய-பத