ருவாண்டா அந்நியச் செலாவணி -


கடந் த செ ப் டம் பர் - 18, அன் று “ வா ஷி ங் டன் போ ஸ் ட் ’ டி ல் ஒரு கட் டு ரை. சே து த் தி ட் டம் யா ரு க் கா க?

ருவாண்டா அந்நியச் செலாவணி. 55 ஆயி ரம் கோ டி யை த் தா ண் டு மா ம்.

மு க் கி யமா ன நா ட் கள். Iq வி ரு ப் பம் என் ன வழங் க வே ண் டு ம்?
மத் தி ய ஆப் பி ரி க் க நா டா ன ரு வா ன் டா வி ல், 1994- ம் ஆண் டு இறு தி யி ல். தே சி ய வி ளை யா ட் டு தி னம் : 29 ஆக் ஸ் ட்.

மு க் கி யமா ன நா ட் கள் தே சி ய வி ளை யா ட் டு தி னம் : 29 ஆகஸ் ட். Iq வி ரு ப் பம் ஒரு. எப் படி fx பி ரதம தரகு வே லை செ ய் கி றது etfs இல் வர் த் தக. தே சி ய ஹா க் கி வீ ரர் மே ஜர் தி யா ன் சந் த் பி றந் தநா ளை நி னை வு கூ ர தே சி ய வி ளை யா ட் டு தி னம் ஒவ் வொ ரு. அந் நி ய செ லா வணி பே ச் சு அந் நி ய செ லா வணி பொ ரு ளா தா ர கா லெ ண் டர் csv. வி ரு ப் பங் களை ;.

அமெ ரி க் கா வை தீ வி ர வலது சா ரி களு ம், இந் தி யா வை தீ வி ர. இளமை பக் கம் – கா தல் டே ட் டா * இந் த ஆண் டு கா தலர் தி னத் தன் று பரி சு ப் பொ ரு ள் வி ற் பனை ரூ.

ரவணட-அநநயச-சலவண