எங்களிடமிருந்து 20 அந்நிய செலாவணி 20 ஷா 20 dupay 2018 - Dupay

Published : 14 Jan: 38 IST. World Biofuel Day Modi Govt Save Rs 12 000 Crore Forex By Next 4 Years.

1 ஆகஸ் ட். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. அந் நி ய செ லா வணி வி கி தத் தி ன் ஆதி க் கமு ம் து ரு க் கி யி ன் இந் த நெ ரு க் கடி க் கு கா ரணமா க இரு ந் து ள் ளன.


எங்களிடமிருந்து 20 அந்நிய செலாவணி 20 ஷா 20 dupay 2018. Published : 11: 18 IST.


அதி ல், 20 ஆண் டு களு க் கு பி ன் னர் இப் போ து தா ன் வழக் கு. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 41, 112 கோ டி டா லர்.
22 செ ப் டம் பர். தி னகரன் மீ து மத் தி ய அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.
எஙகளடமரநத-20-அநநய-சலவண-20-ஷ-20-DUPAY-2018