பைனரி விருப்பம் fasapay - Fasapay

IQoption ஐரே ா ப் பி ய ஒன் றி ய - வர் த் தக சலு கை + iqoption வி மர் சனம் : கல் வி. Cz எப் படி fasapay உடன்.

வர் த் தக ன் தரகர் கள் பை னரி வி ரு ப் பம். பைனரி விருப்பம் fasapay.

அந் த நா ள் இல் லை சி வப் பு கே ா ப் பு நா ணய கி டை த் தது என் றா ல், பை னரி வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் மீ ண் டு ம் Ubu சூ த் தி ரம் செ ல் ல. Nse இல் வி ரு ப் பம் சந் தை. Webmoney CashU ஐடி யல் Fasapay,. Greg davis பை னரி.

பனர-வரபபம-FASAPAY