பாரோடா அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் இன்று -


ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

22 செ ப் டம் பர். இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம்.

4 டி சம் பர். மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.
அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு. பாரோடா அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் இன்று.
07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
பரட-அநநய-சலவண-வகதஙகள-இனற