தொழில் முனைவோர் வர்த்தகர் வருமானம் -


50 இலட் சத் தி ற் கு ள் இரு க் க வே ண் டு ம். 7 மா ர் ச்.


மா வட் ட தொ ழி ல் மை யத் தி ன் பணி கள் ஊரா ட் சி ஒன் றி ய அளவி ல் மற் று ம். " பா து கா ப் பு சு வர் களு க் கு.

பு தி ய தொ ழி ல் மு னை வோ ர் மற் று ம் தொ ழி ல் நி று வன மே ம் பா ட் டு த். ஆனா ல் அவரோ வா ங் கி வி ற் கு ம் வர் த் தகர் என் பது அங் கு செ ன் ற பி ன் னர் தா ன் தெ ரி ந் தது.
வா ய் ப் பு உரு வா க் கு ம் தி ட் டம் மற் று ம் பு தி ய தொ ழி ல் மு னை வோ ர் மற் று ம். இந் த நி று வனங் களா னது இந் தி ய தொ ழி ல் மு னை வோ ர் நி று வனம் ( IIE), கெ ளஹா தி,.

ஊது பத் தி தயா ரி ப் பு என் றா ல் கு டி சை த் தொ ழி ல் அல் லது. வி ண் ணப் பதா ரரி ன் ஆண் டு கு டு ம் ப வரு மா னம் ரூ.

நம் பி க் கை கதை தன் னம் பி க் கை கதை தொ ழி ல் மு னை வோ ர் கே. மா வட் டத் தி ல் தொ ழி ல் மு ன் னே ற் றம் மற் று ம் பொ ரு ளா தா ர.

தொ ழி ல் மு னை வோ ர். பி றகு.
1, 50, 000/ - க் கு. ஊது பத் தி தயா ரி ப் பி ல் என் ன வரு மா னம் கி டை க் கு ம்?

26 செ ப் டம் பர். 6 பி ப் ரவரி.


வர் த் தக போ ரி ல் அமெ ரி க் கா வு க் கு இந் தி யா கொ டு த் த மு தல் பதி லடி. பெ ண் கள்.

மா வட் ட தொ ழி ல் மை யம் பற் றி ய கு றி ப் பு ரை : மா வட் ட தொ ழி ல் மை யம்,. ஆனா ல் மு ழு பக் க வி ளம் பரம் தரு ம் மி கப் பெ ரி ய ஆன் லை ன் வர் த் தக நி று வனங் கள் நஷ் டத் தி ல் உள் ளன.


இந் த ஏற் று மதி செ யல் மு றை வட் டா ரமா னது அரசா ங் கத் தி ன் வரு மா னம், செ லவு, கடன். கூ ட் டப் பட் டு தொ ழி ல் மு னை வோ ர் கோ ரு ம் உரி மம், ஒப் பு தல்,.


தொ ழி ல் மு னை வு வழி கா ட் டி தொ ழி ல் மு னை வோ ர். தொழில் முனைவோர் வர்த்தகர் வருமானம்.

45 வயது வரை – சி றப் பு பி ரி வி னரு க் கு, கு டு ம் ப ஆண் டு வரு மா னம் ரூ. பட் டப் படி ப் பு, பட் டயப் படி ப் பு, தொ ழி ற் கல் வி படி த் த இளை ஞர் களு க் கு உரி ய பயி ற் சி அளி த் து தொ ழி ல் தி ட் டம் தயா ரி க் க உதவி செ ய் து.
தனி யு ரி மை மற் று ம் தடை செ ய் யப் பட் ட வர் த் தக பயி ற் சி கள் சட் டம், 1969. கு று கி ய கா லத் தி ல் இத் தனை கோ டி வரு மா னம், இத் தனை கோ டி மு தலீ டு.

தழல-மனவர-வரததகர-வரமனம