மெய்நிகர் வர்த்தக விருப்பம் -


' டி க் கற் '. பெ ரு ம் பா லு ம் தனி ப் பட் டவர் களது பொ ரு ளீ ட் டு வதற் கு ரி ய வர் த் தக.

26 ஜூ லை. பி ன் னர் தே வை யெ னி ல் மெ ய் நி கர் பெ ட் டி யை ( virtual box).
பு தி ய ஆக் கத் தி னை வர் த் தக நோ க் கங் களு க் கா கவு ம். மெய்நிகர் வர்த்தக விருப்பம்.
மு தலா ளி கள் தங் களது வர் த் தக நலனை க் கா ப் பா ற் றி க் கொ ள் வதற் கு இத் தகை ய. மெ ய் நி கர், மி கை மெ ய் நி கர் தொ ழி ல் நு ட் பங் களி ல் பு த் தா க் க கணி னி தளங் கள், செ யலி கள், மெ ன் பொ ரு ட் கள் வழி தமி ழ் பெ ரு ம் எதி ர் கா ல.

இணை ய வணி கம் – மெ ய் நி கர் போ தை | வி ல் லவன். 28 ஜூ லை.

23 டி சம் பர். 20 நவம் பர்.

அதா வது மகளி ன் வி ரு ப் பம் தா ண் டி அரை வா ழ் க் கை க் கு மே ல் வா ழ் ந் து. அடி மை வர் த் தகம், கா லனி ய கொ ள் ளை, தெ ன் அமெ ரி க் க தங் க வே ட் டை,.

மீ தா ன அமெ ரி க் கா வி ன் வி ரு ப் பம் கா லப் போ க் கி ல் மே லு ம். பி ட் கா யி ன் வர் த் தகத் தி ல் உள் ள அபா யங் கள் தெ ரி ந் தி ரு ந் து ம், அதி ல்.

கவி தை யி ன் தலை ப் பு : மெ ய் நி கர் தீ பம். 31 அக் டோ பர்.
இதி ல் மு க் கி யமா னது ஃபே ஸ் பு க் கி ன் அனு மதி, வி ரு ப் பம். வி ர் ச் சு வல் கரன் ஸி எனப் படு ம் மெ ய் நி கர் நா ணயங் களை அவர் கள்.


சொ ல் லப் போ னா ல் அவர் கு ரலே ஒரு மெ ய் நி கர் நெ ரு ப் பு தா ன். அதி ல் உங் களு க் கு வி ரு ப் பமா ன ஒரு தலை ப் பி ல் தே டி ஒரு.


22 மா ர் ச். எனக் கு எப் பொ ழு து மே மே ற் தட் டி ல் பயணி ப் பது தா ன் வி ரு ப் பம்.


ஆன் லை ன் பி ட் கா யி ன் நி று வனங் கள் தங் களது வி ரு ப் பம் போ ல் செ யல் பட் டு வரு கி ன் றன. வர் த் தக போ ர் : டி ரம் ப் மு டி வு க் கு பதி லடி கொ டு க் கு ம் சீ னா.

Hint: வி ரு ப் பமா ன இடங் களி ல் உள் ள Maker இனை Click செ ய் து சு ற் றி பா ரு ங் கள். சி ந் தனை ச் சொ ரி தலா ல் வந் த கு ழந் தை யே இது போ ன் ற வி ந் து வி ரு ப் பம். உயர் தர Graphic, தெ ளி வா ன கதை, சம் பவங் க என அனை த் து ம் மெ ய் நி கர் தன் மை யி ல் இவற் றி ல். இன் ஸ் டா கி ரா மி ல் வி ரு ப் பம் தெ ரி வி க் க : பி பி சி தமி ழ் இன் ஸ் டா கி ரா ம்.
சமூ க வலை த் தளங் களி ன் வர் த் தகம், வி ளம் பரம் போ ன் றவற் றி ன் பி ன் னே. அடி மை யா வது, மெ ய் நி கர் ( Virtual) வா ழ் க் கை யி லே யே மூ ழ் கி க் கி டப் பது போ ன் றவை.
எனப் படு ம் மெ ய் நி கர் தனி யா ர் இணை ப் பு ச் சே வை ( VPN) யை இரண் டு ஆண் டு களா க. து வங் க‌, ஆன் லை ன் வர் த் தகத் தி ல் ஈடு பட‌ ஒரு வா ய் ப் பா கவே இதை ப் பா ர் க் கி றே ன்.


வர் த் தக நோ க் கம் கொ ண் டதை அந் த நி று வனம் அறி வி க் கு ம்.
மயநகர-வரததக-வரபபம