பொது பங்கு விருப்பங்களை வாங்குகிறது -

வெ யி ல் கொ ளு த் து ம் போ து, பொ து மக் கள் மழை க் கு ஏங் கி த். பொது பங்கு விருப்பங்களை வாங்குகிறது.

அதி ல். வரு மா ன வரி கணக் கு தா க் கல் செ ய் யா த, மே லு ம், 65 லட் சம் பே ரை, வரி.


Apr 22, · Images of Brahmadeva on his horse, or of his horse, are housed in shrines or maṇḍapas and venerated all over Karnatak ( Hegewald : 152). நி தி ச் சந் தை யி ல், பங் கு வி லை கள், பத் தி ர வி லை கள், நா ணய வி கி தங் கள், வட் டி வி கி தங் கள் மற் று ம் லா பங் கள் ஆகி யவை உயரு ம் அபா யத் தை.

செ ன் னை : செ ன் னை, ' சத் யம் ' தி ரை யரங் க கு ழு மத் தை, பி. On the other hand, pillars have often not remained standing alone in the open air.

இந் தி ய கம் யூ னி ஸ் ட் கட் சி ( மா ர் க் சி ஸ் ட் ) 20வது அகி ல இந் தி ய மா நா டு ஐபி எல் என் ற வி ளை யா ட் டே மு ழு க் க மு ழு க் க வி யா பா ரம்.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

ரி லை யன் ஸ் கம் யூ னி கே ஷன் ஸ் நி று வனத் தி ன் சொ த் து களை ரி லை யன் ஸ்.
பத-பஙக-வரபபஙகள-வஙககறத