உண்மையான நேரம் அந்நிய செலாவணி சந்தை செய்தி -

ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல். உண்மையான நேரம் அந்நிய செலாவணி சந்தை செய்தி.

மு ம் பை : வரலா ற் றி ல் மு தல் மு றை யா க சர் வதே ச சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க. சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி.

வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை மி கவு ம் பெ ரி யது, எல் லோ ரு ம் அதை ஒரு இடத் தி ல் கா ணலா ம்.

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நடவடி க் கை கா ட் டி. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு.

சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு. அனை த் து சந் தை அந் நி ய செ லா வணி நா ணய வி கி தங் கள் தி றக் க.
இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க. அந் நி ய செ லா வணி கா ம் ப் ea வி லை : € xxx ( xxl ரி யல் & x டெ மோ கணக் கு டன்.

உண் மை யா ன நே ரம் அந் நி ய செ லா வணி சமி க் ஞை கள். மு தலீ டு comchartsreal நே ரம் அந் நி ய செ லா வணி வரை படங் கள்.

உணமயன-நரம-அநநய-சலவண-சநத-சயத