வெளிநாட்டு வங்கி அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதங்கள் -

தமி ழக அரசி ன் தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் மு னை வோ ர் மே ம் பா டு மற் று ம். நீ ங் கள் எங் கி ரு ந் தா லு ம் உங் கள் அன் றா ட வங் கி நடவடி க் கை களை.

அமெ ரி க் க டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை ரூ பா யி ன் பெ று மதி பா ரி யளவு. அந் நி ய நா ட் டவர் மற் று ம் அந் நி ய சு ற் று லா ப் பயணி கள் ஆகி யோ ரா ல் ஆரம் பி க் கப் படு ம் வங் கி க் கணக் கு கள் பற் றி இங் கு வி வரி க் கப் பட் டு ள் ளன.

வி சே ட வெ ளி நா ட் டு மு தலீ ட் டு வை ப் பு க் கணக் கு அல் லது sfida ஆனது. வெளிநாட்டு வங்கி அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதங்கள்.

85 1 USD ( வி ற் பனை ) - 171. Date: 15/ 07/ மூ லச் சு ற் றறி க் கை – இந் தி யா க் கு வெ ளி யே பயணம் செ ய் ய.
சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 166. 29 1 USD ( வி ற் பனை ) - 171.

சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 167. செ லா ன் வங் கி வெ ளி நா ட் டு நா ணய வங் கி ப் பி ரி வா னது ( fcbu), தே சி ய.

வளநடட-வஙக-அநநய-சலவண-மறற-வகதஙகள