புத்தகங்கள் அந்நிய செலாவணி படிக்க -

புத்தகங்கள் அந்நிய செலாவணி படிக்க. 23 அக் டோ பர்.

25 அக் டோ பர். இதழ் களை யு ம் இலவசமா கப் படி க் க, இங் கே க் ளி க் செ ய் யு ங் கள்.

ஐ · வர் த் தகம் · கல் வி மலர் · பு த் தகங் கள். 4 டி சம் பர்.

கா மதே னு இதழ் களை யு ம் இலவசமா கப் படி க் க, இங் கே க் ளி க் செ ய் யு ங் கள். சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ஈ. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. அவலங் கள் பற் றி யெ ல் லா ம் படி த் து தெ ரி ந் து க் கொ ள் ள வி ரு ம் பு கி றே ன்.
ஏதோ பு த் தக வெ ளி யீ ட் டு நி கழ் வு தா னே என் று ஒது க் கி. நா ட் டி ன் ஆபத் தா ன அந் நி ய செ லா வணி நெ ரு க் கடி யை தடு ப் பதற் கா க மூ ன் று ஆண் டு கள் நீ டி க் கப் பட் ட நி தி வசதி கடனை ப் பெ ற.

பு த் தகங் கள் கற் றவனை வி ட). யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

இவர் இந் தி ய பி ரஜை இல் லை. கதை யை படி த் த சி லநா ட் களி ல் மறந் து போ னா ல் கூ ட.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த. அமெ ரி க் கா வி ல் உயர் கல் வி படி க் கு ம் என் நண் பன் ஒரு வன். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. அந் நி ய செ லா வணி கு ற் றத் தி ற் கா க வழக் கி ல் உள் ளவர்.

அந் நி ய செ லா வணி மற் று ம் மு தலீ ட் டை கவர எதற் கு ம் அவர் கள் ஒத் து கொ ள் ளு ம் நி லை யி ல் உள் ளனர். 14 ஜனவரி.

இலங் கை க் கு அதி களவா ன அந் நி ய செ லா வணி கி டை க் கி ன் றது. 27 டி சம் பர்.


ஏன் இந் தி யா வி ல் கூ ட அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு எவ் வளவு என் பதை தி னமு ம். இரு ந் து நே ர் மை யா ன வி மர் சனங் கள் மற் று ம் நி ரூ பி க் கப் பட் ட மு டி வு கள் இந் த 100% இலவச சோ தனை இணை யத் தளம்.

25 ஜூ லை. செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. அறி ய அனை வரு ம் கட் டா யம் படி க் க வே ண் டி ய பு த் தகம் The Truth About.

பததகஙகள-அநநய-சலவண-படகக