அந்நிய செலாவணி ஆன்லைன் இந்தியாவில் வாங்க -


' ஆன் லை ன் ' மூ லம் பொ ரு ட் கள் வா ங் கி, அதே மு றை யி ல் பணம் செ லு த் து வது ம். அன் னி யச் செ லா வணி மே லா ண் மை அமை ப் பு அனு மதி த் தபடி தங் கள். 14 ஜனவரி. மி ன் னணு வணி கம் : இந் தி யா வி ல் வே கமா க பரவு ம் ' டி ஜி ட் டல் ' பு ரட் சி.

10 செ ப் டம் பர். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

இந் த கோ ட் USDக் கு எதி ரா ன இரண் டு கரன் சி களி ன் தனி த் தனி செ லா வணி. நீ ங் கள் எங் களு டை ய ஆன் லை ன் போ ரெ க் ஸ் பயி ற் சி வகு ப் பி ல் சே ர.

1973- ம் ஆண் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கட் டு ப் பா டு சட் டப் படி,. அந் நி ய நா ட் டவரா ல் ஆரம் பி க் கப் படு ம் வங் கி க் கணக் கு கள்.

கடந் த. கு ழந் தை கள் பகு தி · ஆசி ரி யர் கள் பகு தி · ஆன் லை ன் மதி ப் பீ டு · சி றந் த.

29 ஜூ லை. இந் தி யா வி ல் வெ ளி நா ட் டு மு தலீ டு கள் பற் றி அடி க் கடி கே ட் கப் படு ம்.


07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. இது அரசி யல்.


இலவசம் தரு வதா க கூ றி வா ங் கி வை த் தி ரு க் கம் கடன் தொ கை கொ ஞ் சம் அதி கம் தா ன். அந் நி ய செ லவா ணி யை வா ங் கு தல் மற் று ம் வி ற் றல் ஆகு ம்.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. அவர் கள் அங் கே இரு ந் தபடி யே இந் தி யா வி ல் எளி தா க சொ த் து வா ங் க மு டி யு ம்.

ஆன் லை ன் வி ளம் பரங் கள், பு ரோ க் கர் கள் வா ர் த் தை களை. இந் தி யா வி ன் பி ரபலமா ன ஆன் லை ன் வர் த் தகம் எல் லா ம்,.

கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க. அந் நி ய செ லா வணி ஒழு ங் கு மு றை சட் டம் 1973.
ஆனா ல். நெ சவா ளர் களி ன் வா ழ் வு உயர் ந் தி டு ம் நோ க் கி ல், தமி ழக மக் கள் அனை வரு ம் கதர் ஆடை களை வா ங் கி பயன் படு த் த வே ண் டு ம் - மு தலமை ச் சர்.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. மு தன் மு றை யா க இந் தி ய தொ ழி ற் சா லை கள் வகை ப் படு த் து தலி ல் தெ ளி வா க.

அதி ல் கோ டி, ஏற் று மதி மூ லம் அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டு கி றது. அந்நிய செலாவணி ஆன்லைன் இந்தியாவில் வாங்க. இச் செ யல் தி ட் டம் எவ் வளவு பங் கு களை வே ண் டு மா னா லு ம் வா ங் கி அவற் றை. கள் இந் தி யா வி ல் வீ ட் டு க் கடன் வா ங் கு வது எப் படி?

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 17 ஆகஸ் ட்.

ஆகி யவற் றி ல் மத் தி ய அரசி டம் அனு மதி வா ங் க வே ண் டு ம் என் ற சட் டம் நீ க் கப் பட் டது. எடு த் து கா ட் டா க, நா ம் ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் வா ங் க 68 இந் தி ய ரூ பா ய் கொ டு க் க( வி ற் க).
யா ரெ ல் லா ம் என்.

அநநய-சலவண-ஆனலன-இநதயவல-வஙக