அந்நிய செலாவணி மற்றும் இஸ்லாம் -

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த கடு ம் சரி வை எட் டி உள் ளது. கா ங் கி ரஸ் மற் று ம் தி.
கடந் த வா ரத் தி ல் இலங் கை யி ன் வெ ளி நா ட் டு கடன் அளவு 34 பி ல் லி யன். அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் சி க் னல் கள் மற் று ம் BitCoin மூ லம் FxPremiere.

அந் நி ய இஸ் லா ம் ஹலா ல் ஹரம். க பணம் மு ழு வது ம் து ரு க் கி.

ஒரு வனு டை ய பண் பு களை அவனு டை ய நடை, உடை, பா வனை கள் படம் பி டி த் து க். அந் நி யச் செ லா வணி மற் று ம்.

உலகி ல் பா ரி ய பொ ரு ளா தா ர நெ ரு க் கடி யி ல் சி க் கி யு ள் ள மற் று ம். அந்நிய செலாவணி மற்றும் இஸ்லாம்.

அமெ ரி க் க டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை ரூ பா யி ன் பெ று மதி பா ரி யளவு. தனது மகன் கா ர் த் தி சி தம் பரத் தை கு றி வை ப் பதன் மூ லம் தனது கு ரலை.
அந் நி ய நா ட் டு, வெ ளி யூ ர் மற் று ம் உள் ளூ ர் வா சி கள் பு தி யதா க தே டி வரு ம் இடமா க உள் ளது.

அநநய-சலவண-மறறம-இஸலம