முகம் வணிகம் பைனரி உயர்வு வீழ்ச்சி -

செ ன் செ க் ஸ் 305 பு ள் ளி கள் உயர் வு. வணி கம்.


இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு மி கப் பெ ரி ய வீ ழ் ச் சி : கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு எதி ரொ லி. முகம் வணிகம் பைனரி உயர்வு வீழ்ச்சி.

Nov 10, · இறு தி யா க, வீ ட் டு மனை வா ங் கு வதற் கு க் கூ ட கடன் தரு கி றோ ம் என் று. சர் வதே ச சந் தை களி ன் சரி வு மற் று ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு ஆகி யவை பங் கு ச் சந் தை கள் சரி யக் கா ரணமா கி ன.

மு கம் வணி கம் பை னரி உயர் வு வீ ழ் ச் சி. மு கம் கழு த் து கரு மை நீ ங் க கஸ் தூ ரி மஞ் சள் | mugam kaluthu karumai neenga kasthuri manjal மு டி உதி ர் வதை தடு த் து தலை மு டி நீ ண் டு வளர செ ய் யு ம் தயி ர்.

ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வு, தி ரு மண சீ சன் போ ன் ற கா ரணங் களா ல் தங் கம். கரடி யி ன் பி டி யி ல் பங் கு ச் சந் தை : செ ன் செ க் ஸ் 536 பு ள் ளி கள் வீ ழ் ச் சி 3 days ago Sep 23.

Moved Temporarily The document has moved here. மு கம் நகல் வர் த் தகர் instaforex; அந் நி ய செ லா வணி சக் தி.

மத் தி ய அரசு அதி ரடி யா க பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை க் கு றை ப் பை.

மகம-வணகம-பனர-உயரவ-வழசச