பங்குச் சந்தையில் விருப்பம் -

ஓய் வூ தி ய நி தி ஒழு ங் கா ற் று மே ம் பா ட் டு ஆணை யச் சட் டம் – ( Pension Fund. தொ டர் ந் து ஆறு வா ர கா ல அளவி ல் ஏற் றம் கண் டு வந் த பங் கு ச் சந் தை கடந் த வா ரத் தி ல் தி டீ ர் சரி வை க் கண் டது.

வி யா பா ரம். பங் கு ச் சந் தை சரி வு என் று சொ ல் வதற் கு, சரி ய வே ண் டு ம் என் ற அவர் களது வி ரு ப் பம் கூ ட ஒரு கா ரணமா க இரு க் கலா ம்.


அமெ ரி க் க. 24– ஐரோ ப் பி ய யூ னி யனி ல் இரு ந் து பி ரி ட் டன் வி லக வே ண் டு ம் என 52 சதவீ தம் மக் களு ம், நீ டி க் க வே ண் டு ம் என 48 சதவீ தம் மக் களு ம் வி ரு ப் பம்.

பங் கு ச் சந் தை யி ல், சி றி ய தனி நபர் பங் கு. பங் கு ச் சந் தை வர் த் தகம் என் றா லே பலரு க் கு ம் பயமா கத் தா ன்.


பங்குச் சந்தையில் விருப்பம். என் ஆர் ஐ இந் தி ய பங் கு சந் தை யி ல் மு தலீ டு செ ய் ய வே ண் டு ம் என் றா ல் அவரு க் கு இந் தி ய வங் கி கணக் கு ஒன் று இரு க் க வே ண் டு ம்.

கு ப் பு சா மி செ ல் லமு த் து மே மா தம் 5 ஆம் தே தி " எரி யு ம் பங் கு ச். பு து டெ ல் லி, ஜூ ன்.
பஙகச-சநதயல-வரபபம