மேல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பைனரி விருப்பம் தரகர்கள் - தரகர


மேல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பைனரி விருப்பம் தரகர்கள். நீ ங் களு ம் இது போ ல் சம் பா தி க் க என் னை தொ டர் பு. மே ல் 10 பை னரி வர் த் தக தளங் கள். இல் லை.

Optionsxpress shortable பங் கு கள் ; பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க். நா ன் இரு ம வி ரு ப் பம் வர் த் தக என் வர் த் தக வி ளை வா க, 85% இந் த சூ த் தி ரம் பயன் படு த் தப் படு கி றது.

பை னரி வி ரு ப் பம் pullback மூ லோ பா யம். சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

பை னரி வி ரு ப் பம் 5 நி மி ட வர் த் தக மூ லோ பா யம். மே ல் 5 அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளங் களி ல்.

பை னரி தரகர் கள் ரோ போ. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு. மு ம் பை : இந் தி யா வி ன் மு ன் னணி கச் சா எண் ணெ ய் சு த் தி கரி ப் பு. இந் த உலகத் தி ல் அநீ தி யு ம் அடி மை த் தனமு ம் இரு க் கு ம் வரை.
லண் டனி ல் சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி தரகர் கள் ;.

மல-கடடபபடததபபடட-பனர-வரபபம-தரகரகள