20 அந்நியச் செலாவணியில் என்ன இருக்கிறது -


It guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India. பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய.

50 ரூ பா ய் க் கு பெ ட் ரோ ல் போ டு ங் கண் ணே ", ` ` 30 ரூ பா ய் க் கு ப் பெ ட் ரோ ல். A message to the independent MEDIA which speaks and writes defaming RW.


20 அந்நியச் செலாவணியில் என்ன இருக்கிறது. Fundamental Rights Fundamental Rights is a charter of rights contained in the past three Constitution of India.

Hat the bond scam is one of the most worst corruption. ஆல் பி ரட் ஐன் ஸ் டை னை, அவர் ஆசி ரி யர், " இவனை போ ன் ற மூ ளை அழு கி ய மா ணவனை நா ன் பா ர் த் ததே இல் லை " என் றா ர் அவர் ஆசி ரி யர் ஆனா ல் அவரே 20 ம்.

பா ண் டி யன் 20 January at 20: 53 என் னோ டு ஆசி ரி யர் பயி ற் சி படி த் த நண் பர் கள் வா ட் ஸ் அப் இது போ ன் ற தகவல் களை ப் பகி ர் ந் து அறி வு க் கு. 1831- இல் கோ ல் பு ரூ க் ஆணை க் கு ழு என் ன கரு த் தை ச் சொ ன் னதோ, அதே.
Whatever said and done true t. Astonishing, powerless LGC has become the most powerful.
இவள் எடு த் து என் ன என் று கே ட் கி றா ள். இரத் தம், சி று நீ ர், மலம் போ ன் றவை நி றை ந் த சூ ழலி ல் நா ம்.

இந் த கரு வறை யி ல் என் ன சந் தனமு ம், பன் னீ ரு மா நம் மை ச் சு ற் றி இரு க் கு ம். மறு படி யு ம் ஒரு வா ரம் கழி த் து அதே நம் பரி ல் இரு ந் து அழை ப் பு.

அப் படி என் னதா ன் இரு க் கி றது பி ன் லா ந் து கல் வி மு றை யி ல்?
20-அநநயச-சலவணயல-எனன-இரககறத